เจ้าคุณเกษตรพืชผล

บริษัท เจ้าคุณเกษตรพืชผล จำกัด

ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำเชื่อมไฮฟรุคโทส โดยใช้มันสำปะหลังและแป้งมันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบในการผลิต ก่อตั้งเมื่อวันที่ 06 พฤศจิกายน 2527 โดยได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเป็นรายแรก ให้ประกอบกิจการผลิตน้ำเชื่อมไฮฟรุคโทส (สารให้ความหวาน) จากมันสำปะหลัง ซึ่งเป็นกิจการประเภทการแปรรูปหรือแปรสภาพผลิตผลจากการเกษตร โดยมีโรงงานผลิตตั้งอยู่ที่ ตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 100,000,000 ล้านบาท

มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้การรักษาคุณภาพของสินค้า, บริการ และ การเอาใจใส่ในสภาพแวดล้อม เพื่อสร้างรอยยิ้มให้กับ ลูกค้า,พนักงาน และ ชุมชน ซึ่งเปรียบเสมือนครอบครัวของเรา

ผังองค์กรของเรา

เราจะดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น รักษาคุณภาพสินค้า บริการ
ร่วมกับบริหารจัดการอย่างบูรณาการ
เพื่อสร้างคุณค่าให้กับสังคม

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

บริหารงานอย่างมีคุณภาพ เพื่อ คุณภาพที่ดีของสินค้าและบริการ