เจ้าคุณเกษตรพืชผล

ผลิตไฟฟ้าจากน้ำทิ้ง

DESCRIPTION

นำน้ำทิ้ง(น้ำโปรตีน)จากโรงแป้งมาก่อให้เกิดประโยชน์ / ผลิตไบโอแก๊ส

OBJECTIVE

นำไบโอแก๊สที่ผลิตได้มาทำการผลิตไฟฟ้าใช้ในโรงงาน / ผลิตไฟฟ้า

DURATION

มกราคม 2562 – ธันวาคม 2562

TARGETS

ลดการใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าลงได้มากกว่า 20%

RESULTS

ด้ผลประหยัดจากการนำน้ำทิ้งมาผลิตแก๊สผลิตไฟฟ้าเพื่อลดการใช้ไฟฟ้าจาก PEA 44.25%

โครงการ CKAP อาสาร่วมพัฒนาชุมชน

DESCRIPTION

นำทักษะความสามารถของพนักงานมาสร้างพลังจิตอาสา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน (อาหารกลางวันเพื่อน้องๆ)

OBJECTIVE

– ทำโรงเรือนแปลงเกษตรโดยพนักงานช่างที่มีทักษะความชำนาญในการเชื่อมเหล็กของบริษัทฯ

– วิธีการเพาะปลูก การดูแลบำรุงดูแลแปลงเกษตรโดยพนักงานส่งเสริมการเกษตรของบริษัทฯ

– ปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียน โดยพนักงานอาสาสมัครของบริษัทฯ

DURATION

วันที่ 1 พฤศจิกายน – 30 พฤศจิกายน 2562
ณ.โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ ต. ท่าตูม อ. แก่งคอย จ. สระบุรี

TARGETS

-สามารถให้โรงเรียนมีผักใช้เป็นอาหารกลางวนได้ และยังส่งเสริมกระจายวิธีการปลูกผักจากโรงเรียนไปสู่ครอบครัวและชุมชนได้โดยรอบ (จำนวนที่ได้รับประทานผักทั้งโรงเรียน 80% จากจำนวนทั้งหมด)

RESULTS

-ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตอาสา ใช้ความรู้ความสามารถเพื่อแบ่งปันให้แก่ชุมชน (จำนวนพนักงานเข้าร่วมโครงการ 15% จากจำนวนพนักงานทั้งหมด)

การนำของเสียจากกระบวนการเผาไหม้เชื้อเพลิง
ชีวมวลไปใช้ให้เกิดประโยชน์

DESCRIPTION

นำขี้เถ้าซึ่งเป็นของเสียจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงชีวมวล มาเป็นวัตถุดิบทดแทนปูนที่ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการทำอิฐบล็อค  โดยอัตราส่วนที่เหมาะสม และสามารถใช้งานอิฐบล็อคได้จริง 

OBJECTIVE

สามารถลดปริมาณการใช้ปูนที่เป็นวัตถุดิบหลักในการทำอิฐบล็อคลงได้

DURATION

เมษายน-ธันวาคม 2562

TARGETS

ลดปริมาณการใช้ปูนในการทำอิฐบล็อคลงได้ 25%

RESULTS

สามารถทดแทนปูนที่ใช้ทำอิฐบล็อคได้ 50%

ลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ของผลิตภัณฑ์

DESCRIPTION

ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ การขนส่ง การผลิต การใช้งาน และการกำจัดซากผลิตภัณฑ์  โดยคิดคำนวณจากข้อมูลในปี 2562 เทียบกับปี 2557

OBJECTIVE

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นปัญหาการเกิดภาวะโลกร้อน

DURATION

ธันวาคม 2562 – มิถุนายน 2563

TARGETS

ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้อย่างน้อย 10% เมื่อเทียบกับการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ในปี 2557

RESULTS

สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้ 18% (ปี2562 ค่าCO2 = 755.14 kg ปี 2557 ค่า CO2 = 929 kg) 

แปลงผักสาธิตปลอดสารพิษ